Share this page:

DARMA Ekstraordinær Generalforsamling - afstemning

 • 04 Dec 2021
 • 11:00
 • 20 Dec 2021
 • 23:59
 • https://3254.foreninglet.dk/memberportal/dashboard
Du kan nu stemme til DARMA's Ekstraordinære Generalforsamling

På DARMA’s generalforsamling, der blev afholdt online den 10. juni 2021, blev afstemningen om fastsættelse af kontingentet for 2022 udskudt (se evt. referatet: http://www.darma.dk/resources/Documents/Formalia/General Assembly/GA 2021/2021-06 DARMA Generalforsamling referat.pdf).

På den ordinære generalforsamling var en halvering af kontingentet for 2022 til afstemning. Dvs. at kontingentet ville være 375 kr. + moms. Der blev fremsat et modforslag om at bibeholde kontingentet for 2022 på 750 kr. + moms, og at bruge halvdelen af kontingentindbetalingen til at reducere deltagergebyret på DARMA’s årsmøde i 2022 (som vi satser på at afholde fysisk med overnatning).

Endvidere er DARMA’s strategiudkast til afstemning (vedhæftet i mail i til medlemmer). Udkastet er udarbejdet i et samarbejde mellem bestyrelsen og strategiarbejdsgruppen bestående af frivillige DARMA-medlemmer og har været til kommentering blandt alle DARMA’s medlemmer flere gange. Strategien vil gælde fra 1. januar 2022, hvis den bliver vedtaget. Implementeringen af strategien bliver præsenteret hvert år på generalforsamlingen, hvor bestyrelsen fremlægger en handlingsplan.

DARMA indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling for at afholde afstemning om fastsættelse af kontingent for 2022 og om DARMA’s nye strategi. Dagsordenen er:

 1. Godkender du, at kontingentet for 2022 er uændret?
 2. Godkender du DARMA’s nye strategi?

 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes som en online afstemning om punkt 1 og 2 herover. DARMA’s medlemmer kan stemme fra 4. til 20. december 2021.

 

Afstemningen

På generalforsamlingen træffes beslutninger ved simpel stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Du kan stemme ja, nej eller blank til hvert forslag:

 • Hvis der er stemmeflerhed for ’ja’ blandt de afgivne stemmer, er forslaget vedtaget.
 • Hvis der er stemmeflerhed for ’nej’ blandt de afgivne stemmer, er forslaget ikke vedtaget.
  • For forslag 1 betyder det, at kontingentet for 2022 bliver 375 kr. + moms, forslået på den ordinære generalforsamling.
  • For forslag 2 betyder det, at strategien forkastes.

Du deltager i afstemningen ved at melde dig til ’ Ekstraordinær generalforsamling - december 2021’ her:  https://3254.foreninglet.dk/memberportal/dashboard

Find ’Ekstraordinær generalforsamling’ under fanen ’Tilmelding’. Klik på ’Tilmeld’, og herefter kan du stemme. Afslut ved at klikke på knappen ’Tilmeld’. Afgivne stemmer kan ikke ændres.


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

Powered by Wild Apricot. Try our all-in-one platform for easy membership management