Share this page:

DARMA Generalforsamling 2020

 • 13 May 2020
 • Online

Generalforsamling 2020

Dagsorden

 1. Valg af dirigent (Afstemning udgår)
 2. Godkendelse af dagsorden (Til afstemning)
 3. Bestyrelsens beretning for det forgangne år (Til afstemning)
 4. Forelæggelse samt godkendelse af regnskab, jf. Vedtægternes pkt. 9 (Til afstemning)
 5. Fremlæggelse af Bestyrelsens plan for arbejdet i det kommende år og budget for samme (Til afstemning)
 6. Godkendelse af kontingent for det kommende kalenderår (Til afstemning)
 7. Indkomne forslag (Ingen indkomne forslag. Afstemning udgår.)
 8. Valg: (Til afstemning)
  • Valg af Formand (Annedorte Vad genopstiller. Der er ingen modkandidater.)
  • Valg af Kasserer (Kassereren er ikke på valg i år.)
  • Valg af Bestyrelsesmedlemmer (Der er valg om to pladser i bestyrelsen. Lone Varn Johannsen genopstiller ikke. Hanne Dahl Mortensen genopstiller, Martin Lund opstiller, Signe Bodil Nipper Nielsen opstiller)
  • Valg af revisor og -suppleant (Bille & Buch-Andersen A/S genopstiller som revisor og Pernille Hamburger Grøngaard genopstiller som revisorsuppleant.)
 9.  Evt. (Ingen afstemning)

Materiale

Afstemning

Invitation til afstemning er udsendt til stemmeberettigede medlemmer pr. mail. Afstemningen afgøres ved simpel stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer. Stemmeafgivelsen er anonymiseret, og bestyrelsen kan kun se det aggregerede resultat. Afstemningen er åben til og med 13. maj 2020. 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen


Nedenfor findes den foreslåede proces for Generalforsamlingen udsendt 30. april 2020

På grund af Coronavirus kan DARMA's generalforsamling ikke afholdes som vanligt i forbindelse med DARMA's årsmøde 2020. I stedet foreslår bestyrelsen, at vi afholder generalforsamlingen på følgende vis: 

 • Generalforsamlingens materiale gøres tilgængeligt for medlemmerne den 30. april 2020 via hjemmesiden
 • Medlemmerne kan stille spørgsmål til materialet frem til den 6. maj 2020 ved at sende en mail til president@darma.dk
 • Generalforsamlingens endelige materiale (inkl. spørgsmål og svar) udsendes den 7. maj 2020
 • Der vil være åbnet for online afstemning om generalforsamlingens punkter i perioden 7. maj til og med 13. maj
 • Bestyrelsen udsender information om afstemningens resultater til medlemmerne senest den 15. maj

For at generalforsamlingen er gyldig, skal DARMA's medlemmer acceptere den ændrede proces for afholdelse af generalforsamlingen, og der er udsendt en online afstemning herom. Hvis formatet ikke godkendes vil bestyrelsen finde alternative løsninger, det kan være streaming eller et fysisk møde på et senere tidspunkt.

Såfremt Generalforsamlingen bliver afholdt i det foreslåede format, vil dagsordenen være som følger: 

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år
 3. Forelæggelse samt godkendelse af regnskab, jf. Vedtægternes pkt. 9
 4. Fremlæggelse af Bestyrelsens plan for arbejdet i det kommende år og budget for samme
 5. Godkendelse af kontingent for det kommende kalenderår.
 6. Valg af medlemmer til Bestyrelsen, herunder
  1. valg af Formand
  2. Valg af medlemmer (2 stk.)
 7. Valg af revisor og -suppleant
 8. Eventuelt (ingen afstemning)

Materiale


Opfølgning

Den foreslåede proces er blevet enstemmigt vedtaget blandt de 49 DARMA-medlemmer, der har afgivet deres stemme. 

Venlig hilsen

DARMA's bestyrelse

Nedenfor findes den oprindelige indkaldelse

2020-04-20. Bestyrelsen har besluttet at afholde generalforsamlingen online og arbejder med en løsning for dette. Der udsendes snarest muligt information herom.
Grundet COVID-19 er det uvist om generalforsamlingen kan afholdes som planlagt eller skal rykkes. Bestyrelsen holder nøje øje med situationen og melder ud ASAP

DARMA's generalforsamling 2020

DARMA's medlemmer indkaldes hermed til generalforsamling 2020, som bliver afholdt i forlængelse af årsmødet onsdag den 13. maj, kl. 17:00-18:15 på Comwell Kellers Park i Vejle. Det er ikke nødvendigt at registrere sig til generalforsamlingen.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Bestyrelsens beretning for det forgangne år
 4. Forelæggelse samt godkendelse af regnskab, jf. Vedtægternes pkt. 9
 5. Fremlæggelse af Bestyrelsens plan for arbejdet i det kommende år og budget for samme
 6. Godkendelse af kontingent for det kommende kalenderår
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af medlemmer til Bestyrelsen, herunder
  • Valg af Formand
  • Valg af to bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af revisor og -suppleant
 9. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til sekretariatet mindst 4 uger før afholdelsen af generalforsamlingen; det vil sige senest den 15. april 2020. Såfremt der indkommer forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes disse sammen med revideret regnskab og ajourført dagsorden til medlemmerne senest 10 arbejdsdage før generalforsamlingen.

Valg til bestyrelsen

Bestyrelsen består af 7 Medlemmer - inklusive Formanden og Kassereren - valgt af generalforsamlingen blandt Foreningens Medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer, Formanden og Kassereren vælges for 2 år ad gangen.

Tre af DARMA's bestyrelsesmedlemmer er på valg i år. Der skal stemmes om to medlemmer til bestyrelsen (Hanne genopstiller, Lone genopstiller ikke) samt formandsposten (Annedorte genopstiller).

At sidde i bestyrelsen giver mulighed at engagere sig i at udvikle professionen inden for et område der giver mening i forhold til ens fuldtidsjob, og det er således en platform for både at lære og bygge netværk, som er til gavn for de institutioner der betaler ens løn. For information om bestyrelsesarbejdet kan bestyrelsens nuværende medlemmer eller formanden kontaktes.

Medlemmer der er interesseret i at stille op til bestyrelsen, kan sende en kort beskrivelse af sig selv, deres erfaringer og lyst til at arbejde for DARMA inkl. et lille billede af dem selv til brug for information til medlemmerne og som sendes ud sammen med den endelige dagsorden for generalforsamlingen.Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

Powered by Wild Apricot. Try our all-in-one platform for easy membership management