Share this page:

Generalforsamling 2019

  • 21 May 2019
  • 17:00 - 18:00 (CEST)
  • Nyborg

Indkaldelse til DARMA's Generalforsamling 2019

DARMA's medlemmer indkaldes hermed til generalforsamling 2019, som bliver afholdt tirsdag den 21. maj, kl. 17:00-18:00 på Sinatur Hotel Storebælt i Nyborg i forlængelse af årsmødet. Det er ikke nødvendigt at registrere sig til generalforsamlingen.

Der er ikke kommet forslag til generalforsamlingen, og den endelige dagsorden er som følger:

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af dagsorden

3. Bestyrelsens beretning for det forgangne år

4. Forelæggelse samt godkendelse af regnskab, jf. Vedtægternes pkt. 9

5. Fremlæggelse af Bestyrelsens plan for arbejdet i det kommende år og budget for samme

6. Godkendelse af kontingent for det kommende kalenderår

7. Valg af medlemmer til Bestyrelsen, herunder

  • Valg af Kasserer
  • Valg af tre bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af revisor og -suppleant

8. Eventuelt

 

Regnskab og Budget

Regnskab for sidste år og budget for de kommende år kan hentes via følgende link: 42011r8-01 regnskab.pdf 

Valg til bestyrelsen

Bestyrelsen består af 7 Medlemmer - inklusive Formanden og Kassereren - valgt af generalforsamlingen blandt Foreningens Medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer, Formanden og Kassereren vælges for 2 år ad gangen.

Fire af DARMA's bestyrelsesmedlemmer er på valg i år. Der skal stemmes om tre medlemmer til bestyrelsen (ingen genopstiller) samt kassererposten (kassereren genopstiller).

Fem medlemmer kandiderer om bestyrelsesposterne og har sendt en kort beskrivelse af dem selv. Det er vedhæftet i denne mail. På selve generalforsamlingen er det også muligt at stille op, og alle kandidater får mulighed for at give en kort præsentation af dem selv inden afstemningen. 

Præsentationerne kan hentes via følgende link: DARMA kandidater til bestyrelsen.pdf

Annedorte Vad, DARMA President
Danish Association of Research Managers and Administrators, DARMA
CBS Research Support Office.
Copenhagen Business School (visiting address: Steen Blichers vej 22, 2000 Frederiksberg)


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

Powered by Wild Apricot. Try our all-in-one platform for easy membership management