DARMA Home

Westensee Workshops

Hvad er en Westensee Workshop?

Workshops for DARMA-medlemmer, hvor forskningsstøtten ved et universitet eller institution præsenterer hvordan forskningsstøtten er organiseret og arbejder, samt giver et overblik over værtsinstitutionen, med fokus på forskning og forskningsstøtte. Hver workshop skal have et aktuelt tema der danner ramme om arrangementet. Forslag/inspiration til temaer findes her, men må vælges frit af værtsinstitutionen.

Hvad er formålet?

At give DARMA’s medlemmer mulighed til:

 1. At danne sig et overblik over dansk forskningsstøtte; ligheder og forskelle i organisering, arbejdsmåder, opgaveporteføljer, mv.
 2. Ved hjælp af temaerne skaffe kvalificeret input fra en bredere kreds vedrørende aktuelle udfordringer.
 3. At lære sine kollegers arbejdsformer og –vilkår, at kende.
 4. At skabe, udvide og vedligeholde sit professionelle netværk.
 5. At ved egen erfaring lære de danske forskningsinstitutioner at kende.

Ved hjælp af referater fra workshopperne, der lægges på websiderne, vil DARMA kunne skabe et unikt overblik over det danske forskningsstøttelandskab.

Hvordan fungerer det?

En Westensee Workshop afvikles efter en skabelon, som kan varieres indenfor vide rammer. En workshop varer typisk 3-5 timer, har op til 40 deltagere, og har tre dele:

 1. Præsentation af institutionen/organisationen, gerne med en rundvisning i relevante og/eller interessante dele af organisationen, herunder gerne forskningsrelateret.
 2. Præsentation af forskningsstøtten; for eksempel kan man beskrive baggrund og historie; hvordan er den organiseret; hvilke typer opgaver beskæftiger man sig hovedsagelig med; hvilke udfordringer og muligheder er der? Også her er en rundvisning en positiv faktor.
 3. Socialt/netværksmoment: åben diskussion på workshoppens tema, fx i forbindelse med fælles frokostspisning.

DARMA’s bidrag

DARMA understøtter Westensee Workshops ved et kontant bidrag på op til 200 kr. pr. deltager eller maksimalt 8.000 kr. pr. arrangement (ved 40 deltagere). DARMA svarer for logistikken rundt arrangementet, herunder annoncering og tilmelding via websider, samt publicering af rapport/referat fra arrangementet. Arrangementerne er kun åbne for DARMA’s medlemmer.

Interessetilkendegivelse

Interesserede forskningsstøttefunktioner sender en interessetilkendegivelse til DARMA’s bestyrelse, med en kort (ca. én A4-side) beskrivelse af det planlagte arrangement og forslag til tidspunkter, gerne flere.


DARMA's Danmark – Westensee Workshops

Forslag til temaer

Idékatalog til inspiration til temaer for workshops. Valget er dog frit indenfor DARMA's formål. I ansøgning om att arrangere en Westensee workshop skal beskrivelsen af temaet uddybes og kort begrundes.

 • Forskerstøttens organisering – fordele og ulemper
 • Incitamenter for ansøgninger til bestemte bevillingsgivere eller instrumenter
 • Opgaveregistrering i forskerstøtten – fx ansøgninger og bevillinger
 • At måle forskningsstøtte – metoder, muligheder og faldgruber
 • Indirekte omkostninger og overhead ifm. eksterne forskningsmidler
 • Internationalisering og forskningsfinansiering
 • Forskningsstøtte og karriereudvikling for forskere
 • Udenlandske private fonde
 • At arbejde med ”excellence”
 • Koordinere store, komplekse ansøgninger/projekter
 • Strategiudvikling
 • ...eller noget helt andet...

© DARMA – CVR: 35977880

Powered by Wild Apricot Membership Software