Share this page:

DARMA Generalforsamling 2020

 • 13 May 2020
 • 17:00 - 18:15
 • Comwell Kellers Park, Vejle

Grundet COVID-19 er det uvist om generalforsamlingen kan afholdes som planlagt eller skal rykkes. Bestyrelsen holder nøje øje med situationen og melder ud ASAP

DARMA's generalforsamling 2020

DARMA's medlemmer indkaldes hermed til generalforsamling 2020, som bliver afholdt i forlængelse af årsmødet onsdag den 13. maj, kl. 17:00-18:15 på Comwell Kellers Park i Vejle. Det er ikke nødvendigt at registrere sig til generalforsamlingen.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Bestyrelsens beretning for det forgangne år
 4. Forelæggelse samt godkendelse af regnskab, jf. Vedtægternes pkt. 9
 5. Fremlæggelse af Bestyrelsens plan for arbejdet i det kommende år og budget for samme
 6. Godkendelse af kontingent for det kommende kalenderår
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af medlemmer til Bestyrelsen, herunder
  • Valg af Formand
  • Valg af to bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af revisor og -suppleant
 9. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til sekretariatet mindst 4 uger før afholdelsen af generalforsamlingen; det vil sige senest den 15. april 2020. Såfremt der indkommer forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes disse sammen med revideret regnskab og ajourført dagsorden til medlemmerne senest 10 arbejdsdage før generalforsamlingen.

Valg til bestyrelsen

Bestyrelsen består af 7 Medlemmer - inklusive Formanden og Kassereren - valgt af generalforsamlingen blandt Foreningens Medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer, Formanden og Kassereren vælges for 2 år ad gangen.

Tre af DARMA's bestyrelsesmedlemmer er på valg i år. Der skal stemmes om to medlemmer til bestyrelsen (Hanne genopstiller, Lone genopstiller ikke) samt formandsposten (Annedorte genopstiller).

At sidde i bestyrelsen giver mulighed at engagere sig i at udvikle professionen inden for et område der giver mening i forhold til ens fuldtidsjob, og det er således en platform for både at lære og bygge netværk, som er til gavn for de institutioner der betaler ens løn. For information om bestyrelsesarbejdet kan bestyrelsens nuværende medlemmer eller formanden kontaktes.

Medlemmer der er interesseret i at stille op til bestyrelsen, kan sende en kort beskrivelse af sig selv, deres erfaringer og lyst til at arbejde for DARMA inkl. et lille billede af dem selv til brug for information til medlemmerne og som sendes ud sammen med den endelige dagsorden for generalforsamlingen.Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

Powered by Wild Apricot Membership Software