Share this page:

KU: Specialkonsulent til SCIENCE Forskning og Innovation, fakultetssekretariatet

 • 12 Dec 2018
 • Københavns Universitet, København

SCIENCE Forskning og Innovation ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE), Københavns Universitet søger en funding rådgiver inden for strategisk forskning med tiltrædelse den 1. februar 2019.

Om os

SCIENCE Forskning og Innovation er en servicefunktion for forskere og ledelse og en af de primære opgaver er at assistere fakultetets forskere med at skaffe eksterne midler til finansiering af forskning og infrastruktur. Det vil sige midler fra danske og udenlandske forskningsråd, EU, private fonde mm. Kontoret understøtter også kontraktforhandlinger og projektadministration på bevilgede projekter, og har desuden en række dokumentations- og kommunikationsopgaver. Vi yder bistand til bevilgede forskningsprojekter i tæt samarbejde med kolleger på institutterne, på de øvrige fakulteter og centralt på KU. En anden større opgave er at varetage administrationen af fakultetets 1150 Ph.d. studerende i samarbejde med SCIENCE Ph.d. skolens ledelse. Sidst, men ikke mindst yder vi sekretariatsbistand til fakultetets Forskningsudvalg og til fakultetets Ph.d. udvalg samt ledelsesbetjening på forskningspolitiske og forskningsstrategiske områder for prodekanen for forskning og den øvrige fakultetsledelse.

Arbejdet med forskningsservice rummer en travl og inspirerende hverdag. Vi har en stor og bred berøringsflade med alle SCIENCE institutter, med forskere og ledelse og med kolleger på hele KU. Vi er en mindre afdeling med høje ambitioner for vores ydelser og services, med i alt 20 proaktive, imødekommende, selvstændige og engagerede kolleger, der vægter faglig sparring og samarbejde højt og lægger vægt på en uhøjtidelig, åben og respektfuld omgangstone. Cirka halvdelen af os arbejder med forskellige aspekter af ansøgningsstøtte og projektadministration.

Arbejdsopgaver

Stillingen er fokuseret på at realisere det fortsat uudnyttede potentiale, der er på SCIENCE inden for strategisk forskning og på hjemtag af midler til anvendt forskning, eksempelvis fra Innovationsfonden og EU’s forskningsrammeprogrammer. En stor del af arbejdet vil være koncentreret om at matche forskeres ideer med relevante fundingmuligheder, og efterfølgende yde støtte til forskeren i form af sparring på konceptet, sparring i skriveprocessen af ansøgninger (særligt på afsnit om impact og mulige forretningsaspekter), samt rådgive om de regler, der knytter sig til det givne opslag. Vækstpotentialet med denne type midler betyder, at du i samarbejde med dine kolleger skal drive og forme indsatsen. Hjemtag af særligt strategiske midler sætter krav til, at man proaktivt orienterer sig i kommende opslag og indsatsområder.

Dine arbejdsopgaver vil omfatte:

 • Opsøgende indsats: I relation til de strategiske og anvendte midler vil der være en løbende opgave i at afholde møder med forskere for at stimulere og understøtte tidlige stadier af ansøgninger. Dette kan være én-til-én møder om en konkret projektide eller tematisk baseret, f.eks. i forhold til kommende opslag, der er relevant for en gruppe forskere eller præsentere forskellige funding muligheder til en sektion eller fagligt afgrænset gruppe forskere. Det kan ligeledes være matching af opslag under Horizon2020 eller det kommende Horizon Europe. For koordinatoransøgninger til EU's rammeprogrammer vil det foregå i relativt tæt samarbejde med kolleger i EU-enheden på KU’s Forskning og Innovationskontor.
 • Ansøgningsstøtte: Arbejdet omkring udfærdigelse af ansøgninger dækker bredt; fra tidlig sparring på koncept og match op imod funding instrument og opslag. Senere i processen kan der være sparring og kommentering på konkrete afsnit i ansøgningsteksten, særligt på afsnit der omhandler impact, projektorganisering, IPR, osv., og almindelig kvalitetssikring ifht at sikre at ansøgningen i både form og indhold overholder de krav, som bevillingsgiver stiller.
 • Horizon Europe forberedelser: En mindre opgave hvor du i samarbejde med kolleger der arbejder med strategiske midler, skal være med til at sikre, at SCIENCE får en god start på det nye/kommende rammeprogram H-Europe. Det vil sige, at forberede og informere SCIENCE forskere om de muligheder der er, samt evt. reviderede de krav, der stilles. Herunder også tiltag til netværksopbygning med relevante stakeholders.
 • Administrative og strategiske opgaver: Arbejdet inkluderer i mindre grad opgaver relateret til administration, ledelsesbetjening og kommunikation. Det er blandt andet at bistå med nyheder og fondsopslag til KU’s Forskningsportal (intranet), og komme med input til SCIENCE og KU´s ledelse om hjemtag, gennemførte aktiviteter mv. I samarbejde med kollegaer vil der desuden være langsigtet planlægning af kontorets aktiviteter, f.eks. i forhold til det kommende Horizon Europe.

Om dig

Du har en relevant akademisk videregående uddannelse. Desuden har du dokumenteret erfaring med at skrive impact beskrivelser og gerne også med forretningsplaner, har budgetforståelse og et meget godt kendskab til relevante danske og internationale bevillingsgivere, herunder Innovationsfonden og Horizon 2020. Derudover skal du have indsigt i anvendt forskning og synes, at det er spændende at operere i grænseområdet imellem forskere, industri og bevillingsgivere.

Vi forventer følgende kompetencer og personlige egenskaber:

 • Solid og dokmenteret erfaring med udarbejdelse af ansøgninger og med fundraising til forskningsprojekter med anvendte formål herunder med udvikling og kvalitetssikring af projekter og den konkrete ansøgningsudformning, med overholdelse af formalia i forhold til økonomiske, juridiske og politiske rammer
 • Erfaring med udarbejdelse of impact-beskrivelser og kendskab til udarbejdelse af forretningsplaner
 • Konstruktiv og kreativ tilgang ift. sparring og udarbejdelse af projektideer og koncepter
 • Indgående kendskab til EU funding og viden om europæisk forskningspolitik og forskningsprogrammer
 • Du er skriftligt og mundtligt meget velformuleret – både på engelsk og dansk, trives med at holde oplæg, og har i det hele taget gode kommunikations og samarbejdsevner og er god til at skabe netværk.
 • Du kan håndtere og afslutte flere opgaver/projekter parallelt, overholde deadlines og bevare overblikket i perioder med høj arbejdsbelastning
 • Er fagligt stærk og har flair for og lyst til at varetage et bredt arbejdsområde, der stiller store krav til såvel selvstændig opgavevaretagelse som til at kunne skabe gode og smidige løsninger i tæt samspil med forskerne, med kolleger og samarbejdspartnere samt ledelsen.
 • Er åben og samarbejdsorienteret og trives i en hverdag, hvor tempoet kan være højt, og opgaverne er mange og af skiftende karakter.
 • Du arbejder proaktivt og selvstændigt, tager initiativ, er udadvendt og ikke mindst service- og løsnings- orienteret.

Vi tilbyder

En spændende arbejdsplads med ambitiøse, dygtige og engagerede kolleger. Et job hvor du bliver en af de drivende kræfter i at øge fakultetets hjemtag af strategiske og anvendte midler. Der er gode muligheder for faglig og personlig udvikling, og der vil være rig mulighed for at forme og påvirke indsatser, så både dit og SCIENCE’s potentiale bliver udnyttet på bedste vis.

Løn og ansættelsesforhold

Ansættelsen sker som specialkonsulent i henhold til overenskomst for Akademikere i Staten. Aflønning i henhold til AC-overenskomst udgør for tiden kr. 40.392,92 om måneden. Der vil være mulighed for forhandling af yderligere tillæg efter kvalifikationer.

Den ugentlige arbejdstid er gennemsnitligt 37 timer. Vi har flekstid.

Din ansøgning

Er du interesseret i stillingen, beder vi dig sende en elektronisk ansøgning med bilag (CV, uddannelsesbevis mm.) via hjemmesiden https://jobportal.ku.dk/ (tryk på linket "SØG STILLINGEN" nederst i opslaget) senest den 12. december 2018.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 50 og 51.

Universitetet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Yderligere spørgsmål

Spørgsmål til stillingen kan rettes til kontorchef Inge-Sofie Sørensen, tlf. nr. +45 28754280 eller på mail: iss@science.ku.dk

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet – SCIENCE i kort form – er landets største naturvidenskabelige forsknings- og uddannelsesinstitution med 4.400 ansatte og 9.000 bachelor- og kandidatstuderende fordelt på 12 institutter. Fakultetet har et årligt budget på ca. 3 mia. kr.

Læs mere om Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på https://www.science.ku.dk/

Søg stillingen online...Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software