Share this page:

Forskningskoordinator til Nationalmuseet (specialkonsulent)

 • 27 Feb 2017
 • Nationalmuséet, København

Nationalmuseet søger en forskningskoordinator, der skal varetage en bred portefølje af forskningsadministrative opgaver. Du bliver en del af vores engagerede team i Sekretariatet, der er en enhed under Nationalmuseet, Forskning og Formidling. Sekretariatet varetager en række tværgående opgaver i afdelingen og på Nationalmuseet, og du vil i det daglige referere til sekretariatschefen.

Arbejdsopgaver

Forskningskoordinatoren rådgiver og støtter Nationalmuseets direktion, enhedschefer, den enkelte forsker og forskergruppe i forhold til en lang række opgaver på det forskningsadministrative område. Heri indgår kvalitetssikring af ansøgninger om eksterne midler til forskning fra fonde, forskningsråd, Nordiske- og EU-midler. Endvidere forestår forskningskoordinatoren opfølgning og projektadministration inklusive økonomistyring af større eksternt finansierede forskningsprojekter, herunder afrapportering til tilskudsgiver og indhentelse af tilskud i samarbejde med de relevante enheder på museet. Forskningskoordinatoren er tovholder for gennemførelse af forskningsevalueringer i samarbejde med relevante enheder på Nationalmuseet, og er redaktør på Nationalmuseets årlige forskningsberetning. Koordinatoren er sekretær for Nationalmuseets interne og eksterne Forskningsudvalg, og varetager desuden Nationalmuseets hovedmuseumsopgave med forskningsadministrativ rådgivning af lokale statsanerkendte museer.

Kvalifikationer

Du forventes at have relevante forskningsmæssige kvalifikationer i forhold til museets forskningsfel-ter, gerne svarende til ph.d.-niveau.

Vi forventer desuden, at du har en stor og bred erfaring med forskningsadministrative opgaver, her-under:

 • Kvalitetssikring af formelle krav inklusive budgetter i ansøgninger om eksterne forsknings-midler
 • Opfølgning på og afrapportering af forskningsprogrammer/-projekter mht. såvel indhold som økonomi
 • Betydelig viden om og erfaring i arbejde med nationale og internationale tilskudsgivere, her-under særligt de private fonde og EU
 • Forestå evalueringer, og udarbejdelsen af større beretninger i samarbejde med andre
 • Samarbejde med forskere med både en humanistisk og naturvidenskabelig baggrund
 • Betjening af direktion/chefer og udvalg.

Erfaringen har du opnået fra din hidtidige beskæftigelse på en højere læreanstalt, sektorforskningsin-stitution eller tilsvarende.

Vi forventer, at du som person:

 • Selvstændigt og i samarbejde med Nationalmuseets chefer og medarbejdere kan løfte en bred portefølje af opgaver
 • Har udprægede samarbejds- og kommunikationsevner – såvel internt på Nationalmuseet som eksternt i forhold til fonde, forskningsråd mv.
 • Er robust og trives med mange samtidige komplekse opgaver, interne og eksterne deadlines
 • Kan løse dine opgaver med høj kvalitet under tidspres, herunder varetage direktionsbetjening.

Løn- og ansættelsesvilkår

Arbejdstiden er 37 timer ugentligt. Stillingen er indplaceret som specialkonsulent, og løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst for akademikere i Staten. Der kan eventuelt forhandles et kvalifikationstillæg til stillingen.

Ansøgning

Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt vore medarbejdere og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Skriftlig ansøgning med oplysning om uddannelse og hidtidig beskæftigelse sendes via vores elektroniske rekrutteringssystem på vores hjemmeside www.natmus.dk/job og skal være museet i hænde senest mandag den 27. februar 2017.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 10 (1. samtale). Eventuel 2. samtale forventes afholdt i uge 11.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sekretariatschef Mads Schear Mikkelsen på telefon: 41 20 60 80, eller mail: mads.schear.mikkelsen@natmus.dk.

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 640 medarbejdere er fordelt på 3 afdelinger: Forskning og Formidling, Bevaring og Naturvidenskab samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dkSitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software